Isis og Serapis


Isis og Serapis: Ægyptiske kulter i Rom og Romer­riget
Forfatter: Jan Brix, cang. mag. historie
Udgivelsesår: 2011
1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-994853-2-1
Vejledende pris: 160 kr.

Be­skri­vel­se
Isis var op­rin­de­ligt en ægyptisk gudinde, der spillede en særdeles frem­træd­end­e rolle i det fa­ra­o­nis­ke Ægypten. Hun var kendt som Osiris' hustru og moder til Horus, men de færreste er ikke klar over hendes enorme be­tyd­ning i romersk tid. I det 4. årh­undr­ed­e f.v.t. spredte dyrkelsen af Isis sig til Mid­del­havs­om­råde­t med et tempel i Piræus i Græk­enl­and. Herefter kom kulten hurtigt til kystbyerne langs Italiens kyst og til Rom. I senrepublikansk tid blev kulten flere gange forsøgt bekæmpet. Dette fort­satte an­gi­ve­ligt under Augustus og Tiberius, men de formåede ikke at stoppe spredningen og der fandtes snart Isistempler overalt i Romer­riget. Isis blev identificeret med en lang række romerske og græske gudinder og på dette tids­punkt var Isis og kulten fjern fra den op­rin­de­li­ge ægyptiske gudinde. Hun var blevet en universalgudinde i en synkretistisk mysteriereligion med hovedvægt på frelse og forløsning. Til sidst blev Isiskulten dog fortrængt af kris­ten­dom­men, der havde en fordel ved et or­ga­ni­se­ret præsteskab og en hellig bog.

Læs en smagsprøve
Læs de første sider af Isis og Serapis her:

Isis og Serapis - Af Jan Brix
Download do­ku­men­tet