Jan Brix


HIS­TO­RI­KER, CAND.MAG.
E-mail: jbrix@his­to­risk-akademi.dk
Telefon: 2546 9334
Træffetid: Mandag kl. 14.00-15.00

Forskningsfelter:
Jan Brix’ primære forskningsområde romersk, græsk-hellenistisk, persisk historie, parthisk-sassanidisk historie samt byzantinsk tid. Med hensyn til romersk historie ligger hans fokus på romersk kej­ser­tid samt magtstrukturer og magtrelationer i de østlige pro­vin­ser: politik, provinsadministration, ur­ba­ni­se­ring samt dan­nel­sen og assimileringen af lokale urbane eliter samt formationen og opretholdelsen af etniske gruppeidentiteter. Det nu­vær­end­e fokus er kulturmøde, assimilering og akkulturation samt debatten ved­rør­end­e de diffuse begreber romanisering, hellenisering, ægyptisering og kulturel sameksistens. I den for­bin­del­se har han lagt særlig vægt på den in­ter­na­ti­o­na­le debat om kontinuitet og diskontinuitet i o­ver­gan­gen fra ptolemæisk til romersk her­re­dømm­e i Ægypten. Hertil kommer en særlig in­te­res­se for kulturmøde og kulturforandring i de syro-jordanske ørkener (Palmyra, Dura Europos og Petra), deres funktion som grænsezone med fokus på de for­skel­li­ge relationer og kul­tu­rel­le interaktioner mellem romerne og perserne, hvilket har ført til ind­gående studier af parthisk og sassanidisk historie.
I de senere år har Jan Brix arbejdet særligt med senantikken i en his­to­risk og kulturel kontekst med fokus på o­ver­gan­gen fra antikken til mid­del­al­de­ren. I den for­bin­del­se har han arbejdet ind­gående med byzantinsk historie og kultur.
Med hensyn til hellenistisk og græsk historie har han haft et særligt fokus på ptolemæisk og seleukidisk historie og har i for­bin­del­se hermed blandt andet arbejdet med o­ver­gan­gen fra hellenistisk til romersk tid samt kongeikonografi og kongeideologi i det ptolemæiske Ægypten. Hertil kommer en særlig in­te­res­se for mødet mellem grækerne og perserne, der kul­mi­ne­re­de i de såkaldte Perserkrige. I for­bin­del­se hermed har han i en årrække arbejdet intenst med Perserrigets historie.

Forskningsprofil:
Romersk historie - romersk kej­ser­tid og kulturmøde
Hellenistisk historie - A­lex­an­der den Store og den græske arv.
Græsk historie - det klas­sis­ke Græk­enl­and og mødet med perserne.
Senantikken - o­ver­gan­gen fra antikken til mid­del­al­de­ren
Byzantinsk historie – Byzans' historie og kultur.
Persisk historie – persisk kongeideologi og kulturmøde
Parhisk- og sassanidisk historie – kongeideologi og kulturmøde

Undervisningsområder:
Ægyptens og Nærorientens oldtidshistorie
Græsk og romersk historie
Euro­pæi­sk mid­del­al­der
Re­næss­anc­en i Italien og Europa
Re­for­ma­ti­o­nen i Europa
Re­li­gions­krig­e og euro­pæi­sk enevælde
Na­tio­nal­sta­ter­nes tids­al­der
20. årh­undr­ed­es historie

Artikler:
Augustus – Farao i Ægypten og Kejser i Rom (2006), Papyrus
Apuleius og Isis i den græsk-romerske verden, Aigis (2006)
Feriale Duranum. En romersk festkalender fra Dura Europos, Aigis (2007)
Kongeideologi i det ptolemæiske Ægypten: Farao eller Basileus, Papyrus (2008)
Romersk militærreligion i Dura Europos, His­to­ri­ens Verden (2013)
Dura Europos. Et Pompeji i den syriske ørken, His­to­ri­ens Verden (2013)

Bogpublikationer
Isis og Serapis. Ægyptiske kulter i Rom og Romer­riget (2011)
Dareios den Store. Storkongen og Perserkrigene (2011)
Det by­zan­tin­ske Rige: Et Riges Grundlæggelse (2014)
Re­for­ma­ti­o­nen i Europa. Martin Luther og Pro­te­stan­tis­men (2014)
Den a­me­ri­kan­ske Bor­ger­krig: Abraham Lincoln, Sla­ve­ri­et og Krigen (2014)
Nationalstaternes tidsalder: Revolutionerne og Nationalisme (2014)