Rasmus Kjærbye Petersen


Primære kom­pe­ten­ce­om­råd­er:
Rasmus Kjærbye Petersen er cand.mag. i historie, oldgræsk og klas­sis­ke studier fra Syddansk U­ni­ver­si­tet. Han har spe­ci­a­li­se­ret sig i flere felter indenfor hi­sto­ri­en, hvor en af hans spids­kom­pe­ten­cer er det antikke Græk­enl­and og det re­pu­bli­kan­ske Rom, som han gennem sine studier og arbejde som his­to­ri­ker har lagt særligt stor vægt på. Han har skrevet talrige bøger og po­pu­lærv­id­ens­kab­el­ig­e artikler indenfor oldtiden, mid­del­al­de­ren og nyere tids historie.
I Hi­sto­ri­en Verden ligger hans primære fokus indenfor na­tio­nal­sta­ter­nes tid og det 20. årh­undr­ed­es historie. Rasmus har især spe­ci­a­li­se­ret sig indenfor ver­dens­kri­ge­ne og Den kolde Krig, og et af hans talenter er, at se de store sam­men­hæng­e i hi­sto­ri­en, hvilket er til manges store glæde.

Andre kom­pe­ten­ce­om­råd­er
Rasmus Kjærbye Petersen har i mange år arbejdet med mi­li­tærh­is­tor­ie­ og har et ind­gående kendskab til krigs­før­els­en i antikken, mid­del­al­de­ren og na­tur­lig­vis moderne krigs­før­els­e og søk­rigsh­is­tor­ie­. Derud­over har han et stort kendskab til tek­no­lo­gi­hi­sto­ri­e (in­du­stri­a­li­se­ring, in­fra­struk­tur og trans­port) samt asiatisk historie (især Kina og Japan).

Kon­takt­in­fo: rkjaerbye@his­to­risk-akademi.dk

k