Bekendtgørelse fra kronprinsen


Under Napoleonskrigene, som i dansk historie også kaldes Englænderkrigene, blev Danmark to gange angrebet af Stor­bri­tan­ni­en, i 1801 og 1807.
I 1801 ud­kæmp­ed­e den danske og den britiske flåde ved Køb­enh­avn Slaget på Reden, som førte til, at Danmark-Norge måtte udtræde af Det væbnede Neutralitetsforbund.
Fra den 16. august 1807 var Danmark-Norge atter i krig med Stor­bri­tan­ni­en, fordi briterne havde gjort landgang på Sjælland. Gennem Køb­enh­avns bom­bar­de­ment 2.-4. sep­tem­ber 1807 gennemtvang briterne den danske flådes udlevering, men krigen fort­satte indtil indgåelsen af Kielerfreden i 1814, som medførte den danske konges afståelse af Norge til Sverige.
Ne­den­ståe­nd­e tekst er dateret 12. august 1807 og for­tæll­er, at kron­prins Frederik (6.) drager til hæren. Kron­prins Frederik (6.) regerede Danmark og Norge på vegne af sin psykisk syge far, kong Chri­sti­an 7., som kron­prinsen bragte i sik­ker­hed inden det britiske angreb på Køb­enh­avn.


Bekendtgørelse fra kron­prins Frederik (6.) (12. august 1807)

Teksten:
Teksten er gengivet på nudansk af Hans Bæk Hansen.

Bekendtgørelse fra kron­prinsen, om at han efter at have bragt alt i orden, som tid og om­stænd­igh­ed­er krævede det, iler til hæren for med den, så snart det er muligt, at virke til sine kære landsmænds vel, dersom ikke snarlig om­stænd­igh­ed­er indtræffer, som kan afgøre alt på en efter hans ønske ærefuld og fredelig måde.

Publikationsår: 2018

Ar­bejds­spørgsm­ål:

1. Hvad handler teksten om?

Originalteksten:
Teksten er bearbejdet af Hans Bæk Hansen og stammer fra: ”Chronologisk Register over de Kon­ge­li­ge For­ord­nin­ger og Aabne Breve, samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Al­min­de­lig­hed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge, forsynet med et alfabetisk Register ved Assessor Jacob Henric Schou, Kæmmereer ved Øresunds Toldkammer. XIV Deel. Som indeholder K. Chri­sti­an VII Frr. Fra 1804 til 1808.” Køb­enh­avn 1808.

Bekiendtgiørelse fra Kronprindsen, at Han, efter at have bragt alt i den Orden, som Tid og Omstændigheder bød, iiler til Armeen, for med den, saasnart mueligt, at virke til Sine kiære Landsmænds Vel, dersom ikke snarlig Omstændigheder indtræffe, som kan afgiøre alt paa en efter Hans Ønske ærefuld og fredelig Maade.