Forfatterne


Jan Brix

Primære kom­pe­ten­ce­om­råd­e
Jan Brix er cand.mag. i Historie fra Aarhus U­ni­ver­si­tet (2005). Derud­over har han i perioden fra 2000 til 2006 studeret Æg­ypt­ol­og­i, Næro­r­ie­nt­alsk ar­kæo­l­og­i og As­sy­ri­o­lo­gi på Køb­enh­avns U­ni­ver­si­tet. Han har spe­ci­a­li­se­ret sig i old­tid­ens historie med fokus på det fa­ra­o­nis­ke Ægypten og oldtidsrigerne i Meso­po­tamien. Fokus ligger dog i den antikke periode med særligt fokus på old­tid­ens Græk­enl­and og i særd­el­esh­ed A­lex­an­der den Store og de hel­le­nis­tis­ke riger som opstod efter dennes død. Jan Brix' specialeområde er dog Ro­mer­rig­ets historie, hvor han gennem flere år har lagt stor vægt på romersk kej­ser­tid, provinshistorie og romaniseringsdebatten. I de senere år har han dog lagt mere og mere vægt på den sen­an­tik­ke periode, dvs. o­ver­gan­gen fra antikken til mid­del­al­de­ren og de pro­blem­stil­lin­ger, som omfatter denne om­di­sku­te­re­de tids­pe­ri­o­de

Andre kom­pe­ten­ce­om­råd­er
Jan Brix har gennem årenes løb op­ar­bej­det en bredere kompetencefelt med fokus på globalhistorie og kom­pa­ra­tiv historie særligt i for­bin­del­se med for­mid­ling. Desuden har Jan i for­bin­del­se med sine talrige rejser, særligt i Mid­del­havs­om­råde­t, Nordafr­ik­a og Mel­lem­øst­en er­hver­vet et ind­gående kendskab til disse landes historie og har lagt særlig vægt på den tidlige i­sla­mi­ske periode og det i­sla­mi­ske kalifat i tiden op til ab­ba­si­der­nes fald i 1258. I den for­bin­del­se har der været en naturlig kobling til kors­to­ge­ne og de tyrkiske riger som opstod i for­bin­del­se hermed, blandt andet seld­sjuk­ker­ne og især Os­man­ner­ri­get. Som his­to­risk rej­se­le­der i disse lande har han fået et ind­gående kendskab til disse regioners spænd­end­e historie i det 18., 19. og 20. årh­undr­ed­er. Han har lagt særligt vægt på det arabiske og slaviske fol­ke­slags historie i for­bin­del­se med na­ti­o­na­lis­men i slut­nin­gen af det 19. og i be­gyn­del­sen af det 20. årh­undr­ed­e.


Hans Bæk Hansen

Primære kom­pe­ten­ce­om­råd­er:
Hans Bæk Hansen er cand.mag. i klassisk filologi fra Syddansk U­ni­ver­si­tet. Gennem sine studier i oldgræsk og latin har han haft et na­tur­ligt fokus på historie, kultur, kunst, lit­te­ra­tur og religion i old­tid­ens Græk­enl­and og det antikke Rom. Han har i­mid­ler­tid gennem sit studie af latinske og old­græs­ke tekster skaffet sig et godt kendskab også til perioder, som ligger efter antikken, blandt andet vest­eu­ro­pæi­sk mid­del­al­der og Det by­zan­tin­ske Rige. Hans er na­tur­lig­vis an­svar­lig for vores latinske og old­græs­ke kil­de­ma­te­ri­a­le (antikken, mid­del­al­de­ren og re­næss­anc­e).

Andre kom­pe­ten­ce­om­råd­er
Efter sin stu­di­e­tid har Hans arbejdet med en række his­to­riske perioder udover antikken, navnlig med tidlig mid­del­al­der, hvor fokus har ligget på fol­ke­van­drings­ti­den og en række af de ger­man­ske fol­ke­slag, blandt andet anglere, saksere, lan­go­bar­de­re og frankere. Derud­over har han be­skæft­ig­et sig en del med ældre dansk historie samt senmid­del­al­de­ren, re­næss­anc­en og sven­ske­kri­ge­ne.


Rasmus Kjærbye Petersen

Primære kom­pe­ten­ce­om­råd­er:
Rasmus Kjærbye Petersen er cand.mag. i historie, oldgræsk og klas­sis­ke studier fra Syddansk U­ni­ver­si­tet. Han har spe­ci­a­li­se­ret sig i flere felter indenfor hi­sto­ri­en, hvor en af hans spids­kom­pe­ten­cer er det antikke Græk­enl­and og det re­pu­bli­kan­ske Rom, som han gennem sine studier og arbejde som his­to­ri­ker har lagt særligt stor vægt på. Han har skrevet talrige bøger og po­pu­lærv­id­ens­kab­el­ig­e artikler indenfor oldtiden, mid­del­al­de­ren og nyere tids historie.
I Hi­sto­ri­en Verden ligger hans primære fokus indenfor na­tio­nal­sta­ter­nes tid og det 20. årh­undr­ed­es historie. Rasmus har især spe­ci­a­li­se­ret sig indenfor ver­dens­kri­ge­ne og Den kolde Krig, og et af hans talenter er, at se de store sam­men­hæng­e i hi­sto­ri­en, hvilket er til manges store glæde.

Andre kom­pe­ten­ce­om­råd­er
Rasmus Kjærbye Petersen har i mange år arbejdet med militærhistorie og har et indgående kendskab til krigsførelsen i antikken, middelalderen og naturligvis moderne krigsførelse og søkrigshistorie. Derudover har han et stort kendskab til teknologihistorie (industrialisering, infrastruktur og transport) samt asiatisk historie (især Kina og Japan).