Konceptet og ideen


Ideen bag His­to­ri­ens Verden var at skabe et fagligt redskab og et un­der­vis­nings­sy­stem, som var målr­ett­et his­to­rie­under­vis­ningen i grund­sko­ler­ne, på gym­na­si­er­ne, HF og se­mi­na­ri­er­ne samt andre former for his­to­rie­under­vis­ning og for­mid­ling.
His­to­ri­ens Verden er skabt med det formål at tilbyde et or­dent­ligt og ind­holds­rigt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til den historiein­te­res­se­re­de dansker og til uddannelsesinstitutionerne og bib­li­o­te­ker­ne som vi­dens­for­mid­le­re.

His­to­ri­ens­Ver­den.dk

His­to­ri­ens­Ver­den.dk er den mest om­fat­ten­de danske hjem­me­si­de om verdenshi­sto­ri­en. Centralt for op­byg­ningen af His­to­ri­ens­Ver­den.dk er mu­lig­he­den for for­dy­bel­se, hvilket gør, at His­to­ri­ens­Ver­den.dk består af et større antal selv­stænd­ig­e his­to­riske hjem­me­si­der, som bindes sammen af His­to­ri­ens­Ver­den.dk.
His­to­ri­ens­Ver­den.dk er fundamentet for den his­to­riske for­mid­ling, da det er her, du kan erhverve dig de lek­si­kal­ske op­lys­nin­ger og læse leksikonartikler, temaartikler, biografier og kildetekster. Leksikonartikler og biografier er korte tekster om hen­holds­vis begreber, his­to­riske fænomener, krige og personer, mens temaartikler er længere dyb­de­gåe­nd­e artikler om et spe­ci­fikt emne. Kildetekstdelen, som man li­ge­le­des finder på His­to­ri­ens­Ver­den.dk, er den mest om­fat­ten­de og dækker kil­de­ma­te­ri­a­le lige fra old­tid­ens Ægypten og Meso­po­tamien og frem til moderne tid.
Den centrale vidensformidler på His­to­ri­ens­Ver­den.dk er Verdenshi­sto­ri­en, som adskiller sig markant fra andre verdenshis­to­riske frem­stil­linger.
Tekstma­te­ri­a­let på His­to­ri­ens­Ver­den.dk er delt ind i tre læs­en­iv­eaue­r, der gør det muligt for den enkelte un­der­vi­ser at lave et in­di­vi­du­elt un­der­vis­nings­for­løb for en eller flere elever i klassen, som har van­ske­ligere ved at gennemgå læs­es­toff­et end andre elever. Samtidig gives der hele tiden mulighed for, at elever med bedre læse- og for­ståe­ls­eskundskaber kan dyg­tig­gør­e sig ved at læse en tekst på et mere ud­for­dren­de læs­en­iv­eau eller vælge en tekst med et højere in­for­ma­ti­ons­ni­veau. Det letteste niveau i vores ver­dens­his­to­ri­e hen­ven­der sig ho­ved­sa­ge­ligt til eleverne fra 5.-6. klas­se­trin, mens det mel­lem­ste niveau er rettet mod de ældste klasser i fol­ke­sko­len, og det sværeste niveau hen­ven­der sig til eleverne i gym­na­si­et og på HF samt den alment in­te­res­se­re­de. Det sværeste niveau kan li­ge­le­des fungere som lær­ern­iv­eau i grund­sko­len.

Verdenshi­sto­ri­en

Som elev, og for den sags skyld stu­de­ren­de eller un­der­vi­ser, kan det ofte være van­ske­ligt at danne sig et overblik over de for­skel­li­ge his­to­riske epoker og de store sam­men­hænge. Når der fo­ku­se­res på bestemte temaer og be­gi­ven­hed­er formår eleven ikke at danne sig et overblik over hele his­to­ri­ens forløb. Verdenshi­sto­ri­en på His­to­ri­ens­Ver­den.dk er, for at løse dette problem, baseret på det såkaldte knu­de­tovs­prin­cip, hvilket vil sige, at der i det krono­logiske overblik lægges stor vægt på de store linjer og sam­men­hænge. Det handler derfor ikke om den enkelte konge, den enkelte krig eller den enkelte op­da­gel­ses­rej­sen­de, men derimod om stats­mag­ten, krigen og om op­da­gel­ses­rej­ser­ne i al al­min­de­lig­hed.
Målet må være at hjælpe eleven til at danne sig et or­dent­ligt his­to­risk overblik. Denne mulighed får eleven med Verdenshi­sto­ri­en på His­to­ri­ens­Ver­den.dk, da denne på krono­logisk vis frem­stil­ler, hvordan men­ne­ske­he­den har udviklet sig gennem hi­sto­ri­en lige fra de gamle me­so­po­ta­mi­ske flod­kul­tu­rer over det fa­ra­o­nis­ke Ægypten til de­mo­kra­ti­et i Athen og det mægtige Romer­rige.
Herfra kan man bevæge sig op igennem mid­del­al­de­ren, re­næss­anc­en, e­ne­væld­en og videre til vor tid. Tekstma­te­ri­a­let for­klarer de verdenshis­to­riske sam­men­hænge og de his­to­riske om­stænd­igh­ed­er. Tilgangen sikrer end­vid­e­re, at eleven altid får mu­lig­he­den for at danne sig et overblik, før man vælger at dykke dybere ned i et spe­ci­fikt emne.
Når man som elev eller un­der­vi­ser vælger en tids­pe­ri­o­de, som for eksempel Re­næss­anc­en, kan man i den første tekst (introduktionsteksten) læse om pe­ri­o­dens vig­tigs­te tenden­ser og de be­gi­ven­hed­er, som har været med til at forme og præge perioden. I denne tekst vil der således ikke blive fo­ku­se­ret på personer, krige eller årstal. Eleven har i denne tekst mulighed for at danne sig et overblik over epoken, hvor­ef­ter det næste skridt må være at danne sig et dybere indblik og få en bedre for­ståe­ls­e af de om­stænd­igh­ed­er, der har været med til at påvirke men­ne­ske­he­dens ud­vik­ling, årsager til kon­flik­ter og krige, for­skel­li­ge sam­funds­op­fat­tel­ser, samt hvordan enkelte be­gi­ven­hed­er eller tek­no­lo­gis­ke op­fin­del­ser har været med til at forme Europa, Danmark og resten af verden.
Efter at have dannet sig et his­to­risk overblik og fået en dybere indsigt og for­ståe­ls­e af hi­sto­ri­en, vil der muligvis være behov for at få sig et krono­logisk overblik. Det kan i tra­di­ti­o­nel forstand være en meget van­ske­lig opgave, da de tra­di­ti­o­nel­le un­der­vis­nings­bøg­er ofte er te­ma­ti­se­re­de og springer i tid. Dette undgår man i denne verdenshis­to­riske frem­stil­ling, der gennem sin stringente krono­logiske op­byg­ning er med til at forme den enkelte elevs krono­logiske for­ståe­ls­e og per­spek­tiveringsevne. I den krono­logiske gennem­gang per­spek­tiveres der i forhold til andre centrale be­gi­ven­hed­er, og til forskel fra introduktionsteksten vil der i langt højere grad være fokus på personer, krige og årstal. Samlet set giver introduktionsteksten og den ef­ter­følg­end­e krono­logiske gennem­gang eleven og den alment in­te­res­se­re­de læser et u­vur­der­ligt his­to­risk overblik over verdenshis­to­ri­ens ud­vik­ling og de vig­tigs­te årstal. Således kan eleven erhverve sig et ind­gående overblik over re­næss­anc­en ved at læse følgende tekster:

1. Re­næss­anc­en (1450-1550)
2. En ny Ver­dens­or­den (1450-1500)
3. Euro­pæi­sk ek­span­si­on (1500-1520)
4. Re­for­ma­ti­o­nen i Europa (1520-1530)
5. Modre­for­ma­ti­o­nen (1530-1550)

Ønsker man y­der­li­ge­re krono­logisk for­dy­bel­se, kan man efter at have læst den første krono­logiske tekst En ny Ver­dens­or­den (1450-1500) vælge at dykke dybere ned i ma­te­ri­a­let. Herefter følger ek­sem­pel­vis teks­terne Europa i for­an­dring (1450-1475) og Op­da­gel­ser­ne(1475-1500). Her vil de emner, som blev ridset op i En ny Ver­dens­or­den blive behand­let y­der­li­ge­re. Dermed får eleven gentaget de vig­tigs­te be­gi­ven­hed­er og fordybet sig i det pågældende emne. Mu­lig­he­den for at skabe sig et his­to­risk overblik er til stede samtidig med, at man også har mulighed for for­dy­bel­se.

His­to­risk Emne

His­to­ri­ens­Ver­den.dk består udover den verdenshis­to­riske frem­stil­ling også af en række His­to­riske Emner, som gør det muligt for eleven, den stu­de­ren­de, læreren og un­der­vi­seren at foretage et dyb­de­gåe­nd­e un­der­vis­nings­for­løb eller pro­jekt­for­løb med kilder og andre vir­ke­mid­ler. Her vil der ikke u­de­luk­ken­de blive fo­ku­se­ret på politisk historie, men også på samfund, religion og kultur.
His­to­risk Emne er li­ge­le­des opdelt i tre læs­en­iv­eaue­r. Her er det sværeste læs­en­iv­eau målr­ett­et de videregående ud­dan­nel­ser og det voksne publikum, mens det mel­lem­ste og letteste læs­en­iv­eau er målr­ett­et gymnasie- og handelsskoleniveau.

Old­tid­ensVerden.dk

Græk­ern­esVerden.dk

RomernesVerden.dk

Mid­del­al­de­rensVerden.dk

TidligModerneVerden.dk

ModerneVerden.dk

OLDTIDEN OG ANTIKKEN
Indenfor old­tid­ens og antikkens historie findes emneområderne Old­tid­ensVerden.dk, som fo­ku­se­rer på de nærorientalske old­tids­kul­turer, og GraekernesVerden.dk og RomernesVerden.dk, der na­tur­lig­vis fo­ku­se­rer på hen­holds­vis grækerne og romerne. Græk­ern­esVerden.dk og RomernesVerden.dk adskiller sig fra Old­tid­ensVerden.dk ved at være tematisk opdelt og ikke geografisk, og de har derfor no­gen­lun­de samme op­byg­ning. De adskiller sig dog fra hinanden på et par punkter.

Old­tid­ensVerden.dk
I Old­tid­ensVerden.dk ligger ho­ved­fo­kus på historie, kultur, samfund, religion og kunst i de nærorientalske old­tids­kul­turer. Old­tid­ensVerden.dk skiller sig lidt ud fra de andre emner indenfor old­tid­ens historie, da op­byg­ningen af temaerne inde på siden er geografisk opdelt i emnefelterne Ægypten, Meso­po­tamien, A­na­to­li­en og Levanten samt Persien, hvortil kommer de mere ge­ne­rel­le emnefelter Historie og Religion.
Temaerne Ægypten, Meso­po­tamien, A­na­to­li­en og Levanten samt Persien behandler his­to­riske, kul­tu­rel­le og samfundsmæssige emner, som relaterer sig til det pågældende kulturområde. Således be­hand­les Ægyptens Historie, Amarnatiden og andre ægyptiske temaer under emnefeltet Ægypten. På samme vis be­hand­les Perserrigets historie, Partherrigets historie samt Sassaniderigets historie under emnefeltet Persien, og en lignende op­byg­ning findes i emnefeltet Meso­po­tamien.
Emnefeltet Historie behandler de emner, som går på tværs af den ge­o­gra­fis­ke opdeling. Et eksempel herpå er temaet Imperier og im­pe­ri­a­lis­me i den nærorientalske oldtid, som behandler imperiedannelser i hele den nærorientalske oldtid.

Græk­ern­esVerden.dk
Græk­ern­esVerden.dk er opbygget i emnefelterne Historie og Samfund, Lit­te­ra­tur, Kunst og Ar­ki­tek­tur, Religion og Mytologi samt Filosofi.
Emnefeltet Historie og Samfund dækker således emner, der behandler græk­ern­es historie og samfund, som fx temaerne: Antikkens Græk­enl­and, Den peloponnesiske Krig og Hellenismens Tids­al­der. Under emnefeltet Lit­te­ra­tur kan man læse temaer om Iliaden, Odysseen, Herodot og andre litterære emner, mens man i emnefeltet Kunst og Ar­ki­tek­tur kan læse om græske vaser og græske templer. Temaer om græsk religion findes under emnefeltet Religion og Mytologi, mens temaer om Platon og de andre store græske fi­lo­sof­fer be­hand­les under emnefeltet Filosofi.

RomernesVerden.dk
RomernesVerden.dk minder meget i op­byg­ning om GraekernesVerden.dk med emnefelterne Historie og Samfund, Lit­te­ra­tur, Kunst og Ar­ki­tek­tur og Religion, men inkluderer derud­over emnefelterne Pro­vin­serne og Kulturmøde.
I Emnefeltet Historie og Samfund be­hand­les his­to­riske og samfundsmæssige emner, som for eksempel temaerne Romer­rigets Historie og Den sen­an­tik­ke Verden. Det er dybdeborende emner, hvor Romer­rigets Historie behandler Romer­rigets historie fra Roms grundlæggelse til den romerske ci­vi­li­sa­tions kollaps, mens Den sen­an­tik­ke Verden behandler o­ver­gan­gen fra antikken til mid­del­al­de­ren. I emnefeltet Pro­vin­serne be­hand­les de romerske pro­vin­ser, mens emnefeltet Kulturmøde behandler temaer som Romerne og bar­ba­rerne og Romaniseringen i Romer­riget.

MID­DEL­AL­DE­REN OG NYERE TIDS HISTORIE
Mid­del­al­de­ren og nyere tids historie dækkes af de his­to­riske emneområder Mid­del­al­de­rensVerden.dk, TidligModerneVerden.dk og ModerneVerden.dk.
Mid­del­al­de­rensVerden.dk dækker i grove træk perioden fra 500 til 1450, men dækker også den sen­an­tik­ke periode samt o­ver­gan­gen mellem mid­del­al­de­ren og re­næss­anc­en. På lignende vis har vi valgt be­teg­nel­sen Tidlig Moderne Verden til at dække hele perioden fra og med re­næss­anc­en til omkring år 1900, da det er en periode, som har mange his­to­riske og kul­tu­rel­le overlap. ModerneVerden.dk dækker det 20. og 21. årh­undr­ed­es historie.
Med Mid­del­al­de­rensVerden.dk indledes en ny tids­al­der med fokus på stater og en euro­pæi­sk verden, som for alvor kommer i kontakt med den om­kring­lig­gen­de verden. Derfor anvendes en anden op­byg­ning end i Old­tid­ensVerden.dk, GraekernesVerden.dk og RomernesVerden.dk.
Mid­del­al­de­rensVerden.dk, TidligModerneVerden.dk og ModerneVerden.dk inkluderer to nye emnefelter, som hedder Verdens Historie og Europas Historie. Mens Verdens Historie fo­ku­se­rer på de kulturer og statsdannelser, som eksisterer udenfor Europa, fo­ku­se­rer Europas Historie på de eu­ro­pæi­sk­e stater og nationer.

Mid­del­al­de­rensVerden.dk
Mid­del­al­de­rensVerden.dk dækker temaer, som om­hand­ler den his­to­riske periode, som tra­di­ti­o­nelt omtales som mid­del­al­de­ren, der deles ind i tidlig mid­del­al­der, højmid­del­al­der og senmid­del­al­der. Der er en række forskningsmæssige uoverensstemmelser, der går på, hvornår mid­del­al­de­ren starter og slutter, og således er den krono­logiske inddeling ikke fastlagt til årene 500 og 1450. Emnet behandler således også temaer, som tra­di­ti­o­nelt omtales som antikken/sen­an­tik­ken eller som re­næss­anc­en i slut­nin­gen i mid­del­al­de­ren.
Mid­del­al­de­rensVerden.dk er delt ind i emnefelterne Historie, Verdens Historie, Europas Historie, Tidlig Mid­del­al­der samt Senmid­del­al­de­ren og Højmid­del­al­de­ren.
I emnefeltet Historie be­hand­les temaer, som går på tværs af den tra­di­ti­o­nel­le inddeling i tidlig -, sen - og højmid­del­al­der. Det kan være temaer, som behandler hele den eu­ro­pæi­sk­e mid­del­al­der, som for eksempel temaerne Euro­pæi­sk Mid­del­al­der, Kirken og kris­ten­dom­men i Mid­del­al­de­ren eller Byen i Mid­del­al­de­ren. Derimod vil et tema om Mongolerne eller Araberne og islam eller Kinas historie blive behand­let under emnefeltet Verdens Historie, mens temaer om Danmark i Mid­del­al­de­ren, England i Mid­del­al­de­ren eller Det by­zan­tin­ske Rige blive behand­let under emnefeltet Europas Historie.
Emner, som er krono­logisk be­græns­et til ek­sem­pel­vis Tidlig Mid­del­al­der, som for eksempel Sen­an­tik­ken, Folke­vandring­erne eller Fran­ker­ri­get under Karolingerne be­hand­les i emnefeltet Tidlig Mid­del­al­der, mens ek­sem­pel­vis Kors­to­ge­ne og Investiturstriden be­hand­les i emnefeltet Højmid­del­al­de­ren, og Hund­red­årsk­rig­en eller Pesten be­hand­les i emnefeltet Senmid­del­al­de­ren.

TidligModerneVerden.dk
Efter Mid­del­al­de­ren følger tra­di­ti­o­nelt Re­næss­anc­en, som er en van­ske­lig og udefinerbar kulturhis­to­risk periode, og det samme er de ef­ter­følg­end­e his­to­riske og kulturhis­to­riske perioder, som omfatter be­teg­nel­ser som Op­da­gel­ser­nes tids­al­der, Re­for­ma­ti­o­nen, Re­li­gi­ons­kri­ge­ne, Barokken, E­ne­væld­en, Op­lys­nings­ti­den og Det lange 19. årh­undr­ed­e. Da der ikke findes nogen fast his­to­risk inddeling af denne lange periode, har vi valgt at bruge be­teg­nel­sen Tidlig Moderne Verden om perioden fra og med re­næss­anc­en til det 20. årh­undr­ed­es be­gyn­del­se.
Ligesom i Mid­del­al­de­rensVerden.dk har vi valgt en emneinddeling i Historie, Verdens Historie og Europas Historie. Dertil kommer en periodemæssig inddeling i emnefelterne Re­næss­anc­en og Re­for­ma­ti­o­nen samt E­ne­væld­en og Nyere tid.
Emnefeltet Historie behandler ligesom i Mid­del­al­de­rensVerden.dk emner, som er af enten samfundsmæssig eller kulturel karakter, eller som går på tværs af alle perioderne. Således bliver temaet En Tidlig Moderne Verden behand­let i dette emnefelt, og det samme bliver temaer som Den vid­en­ska­be­lig­e Re­vo­lu­ti­on eller Op­da­gel­ser­nes tids­al­der. Temaer, som behandler lande og kulturer udenfor Europa, be­hand­les i emnefeltet Verdens Historie, mens eu­ro­pæi­sk­e staters historie be­hand­les i emnefeltet Europas Historie. Temaer, som behandler re­næss­anc­en, re­for­ma­ti­o­nen eller re­li­gi­ons­kri­ge­ne, placeres i emnefeltet Re­næss­anc­en og Re­for­ma­ti­o­nen, mens emner som Den a­me­ri­kan­ske Re­vo­lu­ti­on og Napoleonskrigene placeres under emnefeltet E­ne­væld­en og Nyere tid.

ModerneVerden.dk
ModerneVerden.dk har samme grundop­byg­ning som Mid­del­al­de­rensVerden.dk og TidligModerneVerden.dk med emnefelterne Historie , Verdens Historie, Europas Historie, hvortil kommer epokeopdelingen i Ver­dens­krigene og Kold Krig og Terrortiden.
Ligesom i Mid­del­al­de­rensVerden.dk og TidligModerneVerden.dk placeres temaer, som om­hand­ler hele pe­ri­o­dens (det 20. årh­undr­ed­es) historie, som for eksempel De­mo­kra­ti­er­nes Århundrede eller Europa og Verden i det 20. årh­undr­ed­e, i emnefeltet Historie. Asiens, Kinas, Afrikas, Latinamerikas og USA’s historie be­hand­les i emnefeltet Verdens Historie, mens eu­ro­pæi­sk­e landes na­tur­lig­vis placeres i Europas Historie. Temaer, som handler om 1. og 2. Ver­dens­krig, placeres i emnefeltet Ver­dens­krigene, mens Den kolde Krig, Viet­nam­kri­gen og nyere historie be­hand­les i Kold Krig og Terrortiden.

Tekster i kontekst

Verdenshi­sto­ri­en er kompleks, og His­to­ri­ens­Ver­den.dk og de relaterede his­to­riske emneområder behandler det his­to­riske stof med en unik tilgang sammenlignet med andre his­to­riske hjem­me­si­der. Nøgl­eo­rd­en­e er his­to­risk overblik, indblik og for­ståe­ls­e, krono­logisk sans, for­dy­bel­se og in­te­gra­ti­on og endnu mere vigtigt, at der er en rød tråd igennem hele ma­te­ri­a­let. His­to­ri­ens­Ver­den.dk og de his­to­riske emner er ikke en lek­si­kalsk hjem­me­si­de med en tra­di­ti­o­nel op­byg­ning.
Ethvert tema på ek­sem­pel­vis ModerneVerden.dk er et selv­stænd­igt his­to­risk tema med et formål, som har til hensigt at beskrive et eller flere aspekter af verdenshi­sto­ri­en. Et af vores temaer på ModerneVerden.dk hedder ”De­mo­kra­ti­er­nes årh­undr­ed­e” (Historie) og behandler de­mo­kra­ti­ets ud­vik­ling igennem det 20. årh­undr­ed­e. Derud­over har vi temaer med titlen ”Europa og Verden i det 20. årh­undr­ed­e” (Historie), ”Første Ver­dens­krig. En social og politisk historie” (Ver­dens­krigene), ”Den første Ver­dens­krig: En verden i Krig” (Ver­dens­krigene) og ”Det tredje Rige: Hitlers Na­zi­tysk­land” (Ver­dens­krigene). Alle disse temaer er selv­stænd­ig­e for­mid­lingsenheder, og hver tekst skal ses i temaets kontekst. På dette punkt adskiller His­to­ri­ens­Ver­den.dk sig fra alle andre his­to­riske hjem­me­si­der, da én tekst om et spe­ci­fikt emne ikke er fyldestgørende til alle temaer. Således er én lek­si­kalsk tekst om Første Ver­dens­krig ikke fyldestgørende, fordi den ikke er skrevet i en specifik sam­men­hæng.
I ”De­mo­kra­ti­er­nes årh­undr­ed­e” kan du ek­sem­pel­vis læse en artikel med titlen ”Første Ver­dens­krig og freden”. Denne tekst handler om Første Ver­dens­krig, men fo­ku­se­rer på andre forhold end ”1. Ver­dens­krig i Europa”, som er en del af temaet ”Europa i det 20. årh­undr­ed­e”, eller ”Optakten til 1. Ver­dens­krig”, som er en del af temaet ”Europa og verden i det 20. årh­undr­ed­e”. Der findes således flere tekster om samme emne, fordi de skrives i for­skel­li­ge kontekster. Under emnefeltet Ver­dens­krigene findes der til sam­men­lig­ning to temaer, som behandler Første Ver­dens­krig, men tilgangen til begge temaer er for­skel­lig, da det ene fo­ku­se­rer på socialhistorie, og det anden u­de­luk­ken­de på politisk historie. Li­ge­le­des kan du under temaet Det tredje Rige: Hitlers Na­zi­tysk­land finde artiklen ”Tyskland og 1. Ver­dens­krig”, som na­tur­lig­vis be­skri­ver 1. Ver­dens­krig ud fra Tysk­lands per­spek­tiv.
Dette gør sig gældende på hele His­to­ri­ens­Ver­den.dk og de relaterede his­to­riske emneområder. Alle artikler i emneområderne skrives i en specifik kontekst med det formål at beskrive et spe­ci­fikt tema, hvorfor der altså findes flere tekster, som behandler samme emne.

God for­nøj­els­e.

Med venlig hilsen
Jan Brix
His­to­ri­ker, cand.mag.
Ansvarshavende redaktør