Lærervejledning


Produktbeskrivelse
His­to­ri­ens­Ver­den.dk er den første og eneste dansksprogede historieportal, der dækker hele verdenshi­sto­ri­en fra oldtiden og frem til det 21. årh­undr­ed­e. Portalen er bygget op af en række tekster, der gen­nem­går de for­skel­li­ge verdenshis­to­riske epoker, hvilket giver brugeren et his­to­risk overblik samt en krono­logisk gennem­gang, som skaber for­ståe­ls­e og sam­men­hæng. Tekstma­te­ri­a­let er delt op i læs­en­iv­eaue­r, så det kan tilpasses alle aldre og læsefærdigheder. Derud­over er tekstma­te­ri­a­let delt op i flere dybdeniveauer, så un­der­vi­seren kan tilpasse tekstma­te­ri­a­let til sine un­der­vis­ningsplaner. Udover de grund­lægg­end­e historietekster suppleres epokerne med biografier, leksikonartikler og kilder samt et stort billedkartotek.
His­to­ri­ens­Ver­den.dk er grundelementet i et større historieprojekt, der også omfatter andre formidlingsportaler. En af disse portaler er fx RomernesVerden.dk Denne portal er bygget op på samme måde som His­to­ri­ens­Ver­den.dk, men ind­hol­det på denne - og på de til­sva­ren­de portaler - er på et højere niveau end His­to­ri­ens­Ver­den.dk. Ind­hol­det på disse portaler er målr­ett­et gym­na­si­er, HF og VUC samt højere læreanstalter, men kan også bruges af udskolingen. Det svære læs­en­iv­eau er skrevet på u­ni­ver­si­tets­ni­ve­a­u, men skrevet på et niveau, så også ikke-akademikere kan læse det.
Ved at få adgang til por­ta­ler­ne får un­der­vi­ser og elever en unik adgang til en dynamisk og visuel historiebog, der på nu­vær­end­e tids­punkt indeholder flere tusinde A4-sider og er i konstant ud­vik­ling.
His­to­ri­ens­ver­den.dk hen­ven­der sig både til grundskoler og gym­na­si­er.

Grund­sko­len
I grund­sko­len har vi udviklet for­skel­li­ge indgange til historieun­der­vis­nin­gen, der direkte hen­ven­der sig rent sprogligt til de for­skel­li­ge klas­se­trin. Herunder arbejder vi med to historieprojekter: Rundt i Hi­sto­ri­en og Ind i Verdenshi­sto­ri­en, der begge er under ud­ar­bej­del­se. Rundt i Hi­sto­ri­en er allerede aktiv og kan benyttes.

4. - 6. klasse: Rundt i Hi­sto­ri­en
(Aulaen - Rundt i Hi­sto­ri­en)

Tankerne bag:
Eleverne i 4. til 6. klasse har sjældent tilegnet sig de­tal­je­ret viden om his­to­riske emner, men har muligvis et kendskab til ek­sem­pel­vis pyramiderne i Ægypten, romerne og vikingerne. Eleverne har altså ofte ikke noget bredt forhåndskendskab, de kan relatere til, når man går i gang med et his­to­risk emne. Derfor er det vigtigt at gøre det relevant for eleverne. Man skal motivere eleverne og gøre dem nysgerrige og videbegærlige. For at opnå dette er der en række metoder, der særligt gør sig gældende. Den mest nærliggende metode er "den lille historie", som skal danne baggrund for at opnå et kendskab til det store per­spek­tiv.
Der kommer løbende ak­ti­vi­te­ter til un­der­vis­nin­gen: madopskrifter, musik mv., som kan være med til at give eleverne et indtryk af livet og miljøet i de for­skel­li­ge tids­pe­ri­o­der.

6. kl. - Gymnasieniveau: Verdenshi­sto­ri­en

Tankerne bag:
Ideen bag His­to­ri­ens­Ver­den.dk er at skabe et fagligt redskab og et komplet un­der­vis­ningssystem, der er målr­ett­et un­der­vis­nin­gen i grund­sko­ler­ne, gym­na­si­er­ne, HF, se­mi­na­ri­er­ne samt anden form for un­der­vis­ning.
Hen­sig­ten er at skabe et produkt, der giver læseren en his­to­risk indsigt og for­ståe­ls­e, samtidig med at man tilegner sig et krono­logisk overblik.
Verdenshi­sto­ri­en er bygget op på det såkaldte knu­de­tovs­prin­cip, hvilket vil sige, at der i det krono­logiske overblik lægges stor vægt på de store linjer og sam­men­hænge. Det handler derfor ofte ikke om den enkelte konge, den enkelte krig eller den enkelte op­da­gel­ses­rej­sen­de, men derimod om stats­mag­ten, krigen og op­da­gel­ser­ne i al al­min­de­lig­hed. Verdenshi­sto­ri­en på His­to­ri­ens­Ver­den.dk dækker hele verdenshi­sto­ri­en fra de tidlige flod­kul­tu­rer i Ægypten og Meso­po­tamien og indtil videre frem til be­gyn­del­sen af det 21. årh­undr­ed­e.
Man kan bevæge sig op igennem fx mid­del­al­de­ren, re­næss­anc­en og e­ne­væld­en og læse tekster, der gen­nem­går de verdenshis­to­riske sam­men­hænge og de om­stænd­igh­ed­er, som har påvirket hi­sto­ri­en. Ma­te­ri­a­let er bygget op på en måde, så eleven altid får mu­lig­he­den for at danne sig et overblik, før man vælger at dykke dybere ned i en specifik periode.
Vælger man en specifik tids­pe­ri­o­de, kan man i den første tekst læse om pe­ri­o­dens vig­tigs­te tenden­ser og be­gi­ven­hed­er, som har været med til at præge perioden. I denne tekst fo­ku­se­res der ikke på personer, krige eller årstal. Herefter er det næste skridt at danne sig et dybere indblik og få en bedre for­ståe­ls­e af de om­stænd­igh­ed­er, der har været med til at påvirke men­ne­ske­he­dens ud­vik­ling, årsager til kon­flik­ter og krige, for­skel­li­ge sam­funds­op­fat­tel­ser samt af, hvordan enkelte be­gi­ven­hed­er eller tek­no­lo­gis­ke op­fin­del­ser har været med til at forme Europa, Danmark og resten af verden.
I hele Verdenshi­sto­ri­en er leksikonartikler, biografier og kilder, der relaterer sig til den pågældende tekst, altid til­gængel­ig­e ved at benytte fanefunktionen i højre kolonne for teksten.

 • Un­der­vis­ningsforløb
  Når I får adgang til portalen som skole, får jeres lærere adgang til vores un­der­vi­sersider. Her finder du bl.a. lærervejledning, forslag til un­der­vis­ningsforløb mv.

 • Leksikonartikler
  Leksikonartiklerne be­skri­ver statsdannelser, fænomener, ideologier og be­gi­ven­hed­er.

 • Biografier
  Biografier be­skri­ver his­to­riske personer i detaljer.

 • Kilder og vejledning til kildetekstanalyse
  Portalen indeholder kiletekster fra oldtiden og op til det 21. årh­undr­ed­e samt en vejledning til kildetekstanalyse.

 • Ar­bejds­spørgsm­ål
  De fleste tekster af­slut­tes med tekstrelaterede ar­bejds­spørgsm­ål, som kan bruges til egen re­pe­ti­tion, bruges i un­der­vis­ningssam­men­hæng el.lign.

 • Billeddatabase
  Portalen indeholder en stor billeddatabase, som kan anvendes til ud­ar­bej­del­se af opgaver o.lign.

  UNI-Login
  Alle lærere og elever på skolen har fuld adgang til His­to­ri­ens­ver­den.dk via deres eget UNI-Login. Klik på UNI-Login
  ikonet på portalens forside, og I har nu fuld adgang til hele portalen og al dens ma­te­ri­a­le.
  Bemærk, at der også skal logges ind på Romernesverden.dk og de andre temasider, selvom login er fo­re­ta­get på
  his­to­ri­ens­ver­den.dk.

  Referencer - Ejby Skole